Cíle programu

V našem ŠKPZ klademe důraz na rovnováhu mezi dovednostmi a schopnostmi. Naše Školní kurikulum podpory zdraví vychází z myšlenky, že při stávající rychlosti rozvoje technologií a možnosti komunikace, není úplně jisté, jaké poznatky budou pro naše děti v budoucnu důležité. Proto klademe největší důraz na dovednosti, které mají nadčasový význam, jsou pro život potřebné a zvyšují šance dětí v životě obstát.

K těmto dovednostem patří:

 • umět se učit
 • umět řešit problémy
 • umět komunikovat s lidmi i technikou
 • umět spolupracovat
 • umět sdělit svůj názor

Prioritou je pomoci zformovat kvalitní osobnost dítěte a budovat schopnosti jako jsou:

 • mít se rád
 • být tolerantní a empatický k ostatním
 • být zodpovědný
 • respektovat svá práva i práva jiných
 • být aktivní
 • poznat a rozvíjet vlastní dovednosti
 • mít vztah k přírodě, k tradicím a chránit je
 • pečovat o své zdraví a bezpečí
 • chápat pojem zdraví i v rovině psychické
 • vnímat důležitost udržitelného rozvoje vedoucí k rovnováze na planetě

Jsme obecní (Praha 5) čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 112 dětí u Prokopského údolí na Barrandově. Říkáme si, a také je to všude vidět, námořnická, protože naší motivací je moře a vše kolem něj.

V roce 2004 jsme byli přijati do sítě Mateřských škol podporujících zdraví. Program je celosvětový a zaštiťuje ho Světová zdravotnická organizace (WHO). Vše o programu na www.szu.cz. Hlavní myšlenkou je vést děti k zdravému a zodpovědnému přístupu k životu (udržitelný rozvoj atd.), odtud náš název MŠ Pohoda.

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Putování po ostrovech“.

Třídy jsou smíšené (3 – 7 let). V každé z nich bývá obvykle jedno handicapované dítě, se kterým spolupracuje jeho pedagogický asistent. Nejsme malí a velcí, ale říkáme si plavčíci, námořníci a budoucí kapitáni. V červnu jsou budoucí kapitáni slavnostně pasováni na KAPITÁNY a vydávají se na samostatnou plavbu do školy. Počet dětí 26 – 28 určuje MČ Praha 5 .

V současné době má škola 18 zaměstnanců, z toho 10 učitelů, 4 asistenty pedagoga a 5 provozních pracovníků. Pracujeme jako tým. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni formou výběrového řízení, podmínkou je potřebné vzdělání, zájem o náš program a absolvování kursu komunikačních dovedností. Komunikaci je věnována náležitá pozornost.

Zdarma jako součást výchovně-vzdělávacího procesu zajišťují učitelky individuální logopedickou péči (vystudovaný logoped – surdoped), grafomotorická cvičení, individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky (OŠD). Nejstarším je určen projekt Předškolák, pro všechny projekt Divadlo do MŠ. Externí specializované firmy zajišťují plavání, angličtinu, flétnu, aerobik, malý kuchař, sportovní kroužek, tvoření, balet, florball a další. Kroužky nejsou součástí výchovně-vzdělávacího procesu, a proto jsou směrovány do odpoledních hodin (mimo plavání). Jejich otevření určuje zájem rodičů.

Zápis do naší MŠ se koná obvykle na začátku května. Dva dny otevřených dveří jsou v dubnu. Přesná data a časy konání jsou vždy včas upřesněny v aktualitách.

Po domluvě je možná návštěva kdykoliv. Kontaktujte nás.

MOTTO: „Jednejme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali s námi“

Číslo účtu MŠ pro platbu školného a stravného: 131574389/0800 – při platbě používejte vždy VS.

Číslo účtu Sdružení rodičů při MŠ: 142755329/0800 – jednorázová platba na celoroční akce pro děti odsouhlasená na schůzce rodičů – 2000,- Kč za jedno dítě.